גזבר המועצה: מוחמד עדוי
טלפון : 046414015
פקס   : 046414013   
אימייל : [email protected]
שעות קבלת קהל:  בין השעות 9.00-15.00 בתיאום מראש 
גזברות המועצה אחראית על המינהל הכספי במועצה המקומית, אגף הגזברות בונה ומכין את תקציב המועצה, מנהל את המשאבים הכספיים של המועצה, זאת בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים ולתקנות החלים על כל הרשויות המקומיות. 
על הגזבר מוטלת האחריות לקיים מעקב ולמנוע היווצרות חריגות בהוצאות השוטפות. תוך עמידה במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים,נוהלי הרשות המקומית וחוק יסודות התקציב.  
 האגף אחראי על ארבע יחידות: 
•    מחלקת הגביה
•    הנהלת החשבונות
•    מחלקת הרכש
•    מדור השכר
אגף הגזברות עוסק בגיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס, תרומות, ובפעילות השוטפת לקבלת תקציבים אלה. כמו כן פועל האגף לאישור חוקי העזר במשרד הפנים, ריכוז ועדת תמיכות, ריכוז ועדת מכרזים, ריכוז כספי של הפרויקטים בבניה .
גזבר המועצה שותף בוועדת ההנחות ומרכז ועדת השקעות.
תחומי אחריות:
•    סיוע לראש הרשות בבניית תקציב המועצה ובקרתו.
•    גיוס משאבים כספיים.
•    ניהול תזרים מזומנים מאוזן.
•    ניהול משא ומתן ישיר עם משרדי ממשלה, בנקים ומוסדות אחרים.
•    תשלומי שכר ותשלומים לספקים.
•    גביית מסים, אגרות ותשלומים אחרים.

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוחמד עדוי גזבר המועצה 04-6414014 [email protected] 
היבאת רחאל מזכירת גזבר המועצה 04-6414015 [email protected] 
מוראד גבן יועץ פיננסי משרד רואה חשבון חיצוני 04-6414021 [email protected] 
ליאלי עדוי גזברות - משרד רואה חשבון חיצוני 074-7676226 [email protected]

מחלקת גבייה